SK

EN

Optimalizáciou
riadenia

k optimalizácií
výkonov

FIELD SERVICE MANAGEMENT

Ako nástroj pre manažment pracovníkov v teréne PosAm Servio zabezpečuje, aby sa správni ľudia, so správnymi nástrojmi, dostali v správnom čase na správne miesto. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je flexibilné plánovanie úloh a ich prideľovanie a kontrola v reálnom čase. Výsledkom je efektívne využívanie zdrojov, zníženie nákladov a zvýšenie kvality služieb.

50 %

Zrýchlenie procesu plánovania
a prideľovania práce

65%
20 %

Zníženie prestojov
a jalovej práce

Zníženie nákladov
na dopravu

Moduly riešenia

Work order management

Planning & Scheduling

Mobile workforce

Asset management

Service level management

Organization management

Integration interface

Reporting

Digital signature

Správni ľudia, so správnymi nástrojmi

Pre zabezpečenie rýchlej a efektívnej reakcie na prichádzajúce požiadavky
zo strany zákazníkov je nevyhnutné operatívne plánovať a manažovať servisné tímy. PosAm Servio efektívne riadi servisných pracovníkov na základe dôsledného plánovania a priebežného monitorovania ich výkonov.

V správnom čase, na správnom mieste

PosAm Servio poskytuje rozsiahly workflow na plánovanie
a manažment servisných požiadaviek – od automatickej alokácie úloh, cez drag-and-drop plánovanie, až po monitoring ukončenia práce. Veľmi flexibilne je tak možné riadiť pracovníkov v teréne, aby boli úlohy  realizované v požadovaných termínoch a kvalite.

Riadenie na diaľkové ovládanie

Úlohy sú prideľované na diaľku na mobilné zariadenie konkrétnym pracovníkom. Sledovanie plnenia úloh prebieha v reálnom čase. Manažment tak môže
v „priamom prenose“ sledovať progres a plnenie parametrov poskytovaných
služieb. Pracovníci tak maximálne využívajú svoj fond pracovnej doby.

Papier je technológiou minulosti

Celý proces je úplne bezpapierový – dokonca aj podpisovanie dokumentov zo strany zákazníka. Využívanie digitálneho vlastnoručného podpisu pri podpisovaní dokumentov eliminuje používanie papiera aj vo finálnej fáze dodávky služieb – pri podpisovaní preberacích a akceptačných protokolov ihneď po poskytnutí služby, priamo v teréne.

Mobilita ako princíp

Efektivita servisných prác v teréne je závislá od toho či má technik „po ruke“ všetky dôležité informácie. Mobilná aplikácia Servio sprístupňuje technikom na jednom mieste relevantné technické ale aj obchodné informácie o plánovaných úlohách alebo návštevách. V kombinácii s navigáciou na miesto zásahu a integráciu na vnútrofiremné systémy tak výrazne urýchľuje samotnú dodávku služieb zákazníkom. V opačnom smere aplikácia zabezpečuje zber a spracovanie údajov z terénu.

 

«
Späť