SK

EN

Efektívna
správa IT ako
konkurenčná
výhoda

IT Service Management

V úlohe pokročilého nástroja pre manažment služieb poskytuje PosAm Servio aplikačnú podporu pre dizajnovanie, plánovanie, prideľovanie, realizáciu a kontrolu poskytovaných služieb. To umožňuje adekvátne reagovať na požiadavky zákazníkov, alebo flexibilne riešiť neočakávané situácie v prevádzke. Podpora procesov vychádza z odporúčaní a Best practices metodiky ITIL.

30 %

Zvýšenie produktivity IT
podpory a Service desku

100%
20 %

Zníženie interných nákladov
na IT podporu

Transparentnosť nákladov vynakladaných na IT podporu a Service desk

Moduly riešenia

Incident management

Problem management

Change & Release management

Request fulfilment

Service level management

Service catalogue management

Asset & Configuration management

Organization management

Notification management

Knowledge management

Reporting

Digital signature

end-to-end podpora

PosAm Servio je pokročilý nástroj pre Service desk a správu ICT služieb.  Zabezpečuje komplexné riadenie služieb v rámci celého ich životného
cyklu, od vzniku požiadavky až po reporting.

ICT služby pod kontrolu

Prijať, spracovať a riešiť zákaznícke požiadavky rýchlo a kvalitne je cieľom každého ICT oddelenia. To vyžaduje správne nastavenie poskytovaných služieb a ich efektívne riadenie. PosAm Servio eviduje kompletné informácie o infraštruktúre, je platformou pre správne nastavenie služieb a zabezpečuje automatizáciu procesov. Je tak výkonným nástrojom pre ICT manažérov, vďaka ktorému majú poskytované služby plne pod kontrolou.

Operatívne riadenie aj
strategické plánovanie

PosAm Servio poskytuje prehľad o aktuálnej situácií ako aj dlhodobom vývoji
v správe ICT infraštruktúry a poskytovaných službách. Umožňuje tak operatívne riadiť dennú prevádzku, ale aj kvalifikovane rozhodovať o koncepčných zmenách.

V službách Best practice

Pri riadení ICT služieb vychádza PosAm Servio z Best Practices v zmysle ITIL,
čo ho predurčuje pre poskytovanie ICT služieb podľa tejto metodiky. Pri implementácii sa však nezameriavame len na technickú stránku (inštalácia, konfigurácia), ale sústreďujeme sa predovšetkým na metodickú prácu na základe rámca ITIL a ISO 20000, ktorá má najvyššiu pridanú hodnotu pre zákazníka.

IT ako partner biznisu

Jednou z kľúčových úloh manažmentu IT je dosiahnuť rovnováhu medzi očakávaniami biznisu a reálnymi možnosťami IT oddelení. Manažment poskytovaných služieb umožňuje optimálne nastavenie parametrov tak, aby biznis naplno dokázal profitovať z reálnych možností technických služieb. S PosAm Servio aj možné pri dnešných komplexných systémoch tieto požiadavky naplniť a zároveň získať pomocou monitoringu, merania a vyhodnocovania služieb úplnú kontrolu nad ich kvalitou.

 

 

«
Späť