SK

EN

Optimálna podpora
biznisových

a technických
procesov

Vlastnosti

PosAm Servio sme vyvinuli ako flexibilné modulárne riešenie. Jednotlivé moduly sa aplikujú s ohľadom na podporované procesy (manažment služieb, pracovníkov, infraštruktúry) a upravujú podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Vďaka lokálnemu tímu sme schopní veľmi pružne reagovať na tieto potreby a zabezpečiť bezproblémovú implementáciu.

Moduly riešenia

Ticketing (Incident, Problem, Change)

Service level management

Asset & Configuration management

Self-service

Digital signature

Reporting

 

Workforce & Field management

Business process automation

 Integračné rozhranie

Jedno riešenie pre všetky role používateľov

PosAm Servio je jednotná platforma pre používateľov, manažérov, operátorov a riešiteľov, partnerov aj dodávateľov z tretích strán.
Pre bežného používateľa predstavuje PosAm Servio jednotný kontaktný bod pre nahlasovanie, monitorovanie a riešenie jeho požiadaviek a problémov. Pre manažéra je PosAm Servio silným nástrojom na správu služieb v rámci celého ich životného cyklu,
ako aj prostriedok na kontrolu a riadenie všetkých aktív v rámci infraštruktúry. Pre operátorov je základným pracovným nástrojom
s kompletnou evidenciou požiadaviek, s možnosťou sledovať ich progres zo strany Riešiteľov.

Silná podpora procesného
riadenia v organizácií

Jednoduché používateľské rozhranie (webové aj mobilné) prispôsobené jednotlivým rolám intuitívne vedie používateľa
systému naprieč jednotlivými procesmi. Vytvára sa tak jednotný pohľad na riadenie, podporu a správu ICT infraštruktúry a systémov. Táto konsolidácia zabezpečuje efektívnu implementáciu a osvojenie si procesného riadenia v organizácii.

Dôsledné riadenie kvality
ako recept na spokojnosť

Optimálne vyváženie očakávaní zákazníkov na jednej strane
a možností prevádzky na strane druhej je kľúčom k úspechu
a spokojnosti na oboch stranách. Nutným predpokladom pre správne nastavenie kvalitatívnych parametrov je, aby SLA biznis služieb vychádzalo z reálnych OLA technických služieb. S PosAm Servio
je možné aj pri dnešných komplexných systémoch naplniť tieto požiadavky a zároveň mať pomocou monitoringu, merania
a vyhodnocovania kvalitu služieb neustále plne pod kontrolou.

Čo vieme zmerať, to vieme zlepšovať

Multidimenzionálny reporting je predpokladom pre trvalé zlepšovanie riadenia
a služieb. Meranie SLA parametrov, skutočnej vyťaženosti servisných pracovníkov či zákazníckej spokojnosti naprieč jednotlivými službami sú len zlomkom poskytovaných možností na transparentné vyhodnocovanie služieb. Dátová architektúra systému a štruktúrované informácie (tikety, služby, konfiguračné položky, závislosti) sú predpokladom a zárukou, že je možné vytvoriť prakticky akýkoľvek kvalitatívny alebo kvantitatívny report.

Integrácia systémov
pre end-to-end riešenie

Otvorené integračné rozhranie umožňuje jednoducho prepojiť PosAm Servio s existujúcimi systémami zákazníka a vytvoriť podmienky pre komplexné end-to-end riešenie požiadaviek.

Automatizáciou k vyššej efektivite a výkonu

Orchestrácia ticketov a automatizácia procesov je podporená natívne vstavaným BPM riešením, čo výrazne prispieva k urýchleniu spracovania požiadaviek a eliminácii ľudských chýb.